უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები

ნახვა
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების შეფასების სახელმძღვანელო

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტების შეფასების სახელმძღვანელო

ნახვა
თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის (რუსულენოვანი) საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი (რუსულენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს სამართლის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

თჰუს ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ

ნახვა