საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების სისტემა

ნახვა
პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

ნახვა
სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების, შეფასების მეთოდებისა და კრიტერიუმების მეთოდური სარეკომენდაციო სახელმღვანელო აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის

სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების, შეფასების მეთოდებისა და კრიტერიუმების მეთოდური სარეკომენდაციო სახელმღვანელო აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

საგანმანათლებლო პროგრამის დაგეგმვის შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

ნახვა
აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

ნახვა
ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების მეთოდოლოგია

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

ნახვა
საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

ნახვა
სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

ნახვა