აკადემიური კალენდარი

 

აკადემიური კალენდარი

2022-2023 სასწავლო წელი 

საშემოდგომო  სემესტრი

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

სააუდიტორიო/დისტანციური მეცადინეობები  2022 წლის 19 სექტემბრიდან – 2023 წლის 06 იანვრის  ჩათვლით         
შუალედური გამოცდა  2022 წლის 07 ნოემბრიდან  - 2022 წლის 12 ნოემბრის ჩათვლით     
შუალედური გამოცდის აღდგენა    2022 წლის 26 დეკემბრიდან - 2023 წლის  06 იანვრის ჩათვლით
დასკვნითი (ფინალური) გამოცდები 2023  წლის 09 იანვრიდან  - 2023 წლის 21 იანვრის  ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები 2023 წლის 23 იანვრიდან - 2023 წლის 04 თებერვლის  ჩათვლით