აკადემიური კალენდარი

 

აკადემიური კალენდარი

2020-2021 სასწავლო წელი 

გაზაფხულის  სემესტრი

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:

სააუდიტორიო/დისტანციური მეცადინეობები     22 ებერვლიდან – 24 ივნისის ჩათვლით
შუალედური გამოცდა 12 აპრილიდან - 17 აპრილის ჩათვლით          
შუალედური გამოცდის აღდგენა  17 ივნისიდან - 24 ივნისის ჩათვლით  
დასკვნითი (ფინალური) გამოცდები   25 ივნისდან - 09 ივლისის ჩათვლით
დამატებითი გამოცდები

10 ივლისიდან  - 24 ივლისის ჩათვლით

დასვენების/უქმე დღეები 30 აპრილიდან - 12 მაისის ჩათვლით