კვლევითი საქმიანობა

თჰუ-ს კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებები

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს #02-2020 (16.01.2020) დადგენილებით

თჰუ შიდა საგრანტო სისტემის საშუალებით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერისა და განვითარების მიზნით აფინანსებს სამეცნიერო კვლევებს უნივერსიტეტის პერსონალის მონაწილეობით, უნივერსიტეტის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ კვლევის პრიორიტეტულ მიმართულებებში.

2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული და დაფინანსებული პროექტები: 

1. კვლევა: საქართველოში ტურიზმის ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები და მათი შემცირების გზები (ქვემო ქართლის მაგალითზე), ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მაია მელაძე;

2. კვლევა: პრეპარატ კამელინის ქიმიური შემადგენლობის შესწავლა და მისი გავლენა ორგანიზმის იმუნურ სისტემაზე, ხელმძღვანელი: პროფ. დავით ძნელაძე;

3. კვლევა: პლასტმასის მოსახსნელი პროთეზის ბაზისის სადენზინფექციო საშუალებების კრიტიკული პარამეტრების შედარებითი დახასიათება, ხელმძღვანელი: დოდო მაღრაძე.

4. კვლევა: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა ხელმძღვანელი: მარინე შავლაყაძე.

2021 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული და დაფინანსებული პროექტები: 

1. კვლევა: ყბა-სახის ქირურგიაში გამოსაყენებელი მასალის (საქონლის ძვლის) დამუშავების ტექნოლოგიის სრულყოფა.

ხელმძღვანელი: მარინე შავლაყაძე;

 

კვლევითი საქმიანობის სტრატეგია  

შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა. შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 02-20 დადგენილება  

რექტორის ბრძანება შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტის კონკურსის გამოცხადების შესახებ  

აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილება შიდა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო გრანტების შერჩევისა და დაფინანსების შესახებ  

თჰუ-ს სამეცნიერო მივლინების დაფინანსების წესი  

აკადემიური პერსონალის კვლევის ხარისხის მონიტორინგი