სამართალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LawLibrary - იურიდიული ლიტერატურა ერთ თაროზე (http://lawlibrary.info/ge/)

 

 

 

რიდერი:


ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და გამოწვევები, კორკელია, 2012  
ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები, კორკელია, 2009   
ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები, კორკელია, 2009   
ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები, კორკელია, 2010  
ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური და საერთაშორისო მექანიზმები, კორკელია, 2010  
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო, კორკელია, 2011  
ადმინისტრაციული სამართალი N2, 2016, გვ. 52-60    
აღსრულება საქართველოში, გეგენავას დისერტაცია 2016   
კონსტიტუციური შეთანხმება, როგორც ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობის სამართლებრივი ფორმა და პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი როგორც საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმის ქვაკუთხედი, ტურავა, ჟურნალი ადმინისტრაციული სამართალი N2, 2016 გვ. 35-43;   

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გარანტიები, მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე ინფორმაციის დამუშავებისას, არჩუაძე, 2016   

პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს ვალდებულებები, 2017   
რას ამბობენ კანონები რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების შესახებ, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 2011  
როგორ უზრუნველვყოთ საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვა ევროპული სტანდარტებით, კორკელია, 2010  

საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი საქართველოში, ზოიძე, 2007  

საკონსტიტუციო კონტროლის ინსტიტუტი, კახიანი, 2008  

სამართლებრივი ტენდენციები, კერესელიძე, 2004  

საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების  სამართლებრივი პრობლემები, გიორგაძე „ლადო ჭანტურია 50“ საიუბილეო გამოცემა, 2013, გვ. 157-196   
საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში და მოხელის სამართლებრივი სტატუსი, ქარდავა, ჟურნალი 
საჯარო სამსახურის რეფორმა საქართველოში: ძირითადი მიმართულებები და გამოწვევები, აბაშიძის დისერტაცია, 2016  

წამების აკრძალვა, აისლინგ რეიდი, 2005  
Artur Olechno, Uniwersytet w Białymstoku, Poland „THE CONSTITUTIONAL ASPECTS OF COUNTERSIGNATURE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES“   
(FUTURE) INTERACTION BETWEEN DATA PROTECTION AUTHORITIES AND NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS by Peter J. Hustinx  
M.J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation   
The Georgian-Abkhaz Conflict, Bruno Coppieters;  
The Role of the United Nations in the Georgian-Abkhazian Conflict, SUSAN STEWART,  Journal on Ethnopolitics  and Minority Issues in Europe, Issue 2/2003   

 

ბმულები:

 

„გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის მოთხოვნებისა და საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი, 2014  

ინფორმაციის თავისუფლება: გზამკვლევი საჯარო დაწესებულებებისათვის, (მეორე გამოცემა) ავტორი:  პაატა ტურავა, ლევან ავალიშვილი, სერგი ჯორბენაძე,  რედაქტორი: გიორგი კლდიაშვილი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)  USAID-ის დახმარებით;  

ინფორმაციის თავისუფლება: კანონმდებლობა და პრაქტიკა საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო/ შოტლანდია, ესტონეთი - შედარებითი ანალიზი, კვლევის ავტორი:  ელისო ჩაბრავა, რედაქტორი: გიორგი კლდიაშვილი. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) USAID-ის პროგრამის „დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (G-3)“ ფარგლებში;  

ინფორმაციის თავისუფლება საქართველოში, საია, ჩუგოშვილი, თამარ, ლომჯარია ნინო, კორძაია თამარ, თბილისი, 2007;  

წიგნი პაციენტებისთვის, ავტორთა კოლექტივი, 2011  

Constitutionalism: A Skeptical View, Jeremy Waldron;