ფსიქოლოგია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რიდერი:

არაპარამეტრული კრიტერიუმები  

ერთფაქტორიანი დისპერსიული ანალიზი  

განვითარების ფსიქოლოგია  

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია, მაია კალანდარიშვილი, მე-2 რედაქცია, 2015  

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში, ნინო ჯავახიშვილი  

კლასტერული ანალიზი  

მრავალგანზომილებიანი დისპერსიული ანალიზი  

მრავალფაქტორიანი დისპერსიული ანალიზი  

პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები, თ. გაგოშიძე, 2011  

ფაქტორული ანალიზი  

ფსიქოდიაგნოსტიკა  

ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები  

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, ირაკლი იმედაძე, 2007  

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, ნ გოგიჩაძე, ჟ. კვაჭაძე, 2004  

ხელოვნების ფსიქოლოგია: ტიპოლოგიური მიდგომა, ნ. ნაგიბინა, 2016  

English for Psychologists / Английский для психологов, М. Г. Богова, 2005