ფსიქოლოგია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რიდერი:

კოგნიტური ფსიქოლოგია  

პიროვნების ფსიქოლოგია  

ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები  

პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები - რუსუდან ესებუა  

ტერმინ რელიგიის შესახებ  

რელიგიური ექსტაზი და კრეაცია  

ფსიქოლოგია და რელიგია ერთი კოგნიტური სქემის ფარგლებში  

ექსტატიკა და ანთროპოგენეტიკის პროგლემები  

სოციალური ცხოველი, ელიოტ არონსონი  

ფსიქოლოგიის ისტორია ანტიკური ხანიდან ჩვენ დრომდე, ირაკლი იმედაძე, თბილისი, 2014  

არაპარამეტრული კრიტერიუმები  

ერთფაქტორიანი დისპერსიული ანალიზი  

განვითარების ფსიქოლოგია  

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია, მაია კალანდარიშვილი, მე-2 რედაქცია, 2015  

კვლევის მეთოდები ფსიქოლოგიაში, ნინო ჯავახიშვილი  

კლასტერული ანალიზი  

მრავალგანზომილებიანი დისპერსიული ანალიზი  

მრავალფაქტორიანი დისპერსიული ანალიზი  

პათოფსიქოლოგიის საფუძვლები, თ. გაგოშიძე, 2011  

ფაქტორული ანალიზი  

ფსიქოდიაგნოსტიკა  

ფსიქოლოგიის კვლევის მეთოდები  

ფსიქოლოგიის საფუძვლები, ირაკლი იმედაძე, 2007  

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი, ნ გოგიჩაძე, ჟ. კვაჭაძე, 2004  

ხელოვნების ფსიქოლოგია: ტიპოლოგიური მიდგომა, ნ. ნაგიბინა, 2016  

English for Psychologists / Английский для психологов, М. Г. Богова, 2005