მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 06.08.2019

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

-  2019–2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის მობილობის წესით სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლისათვის (გარე მობილობისათვის) განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით ვაკანტური ადგილები:

ა) სამართლის  საბაკალავრო პროგრამა – 5 ადგილი;

ბ) ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ადგილი;

გ) ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა – 3 ადგილი;

დ) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი) – 7 ადგილი;

ე) ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ადგილი;

ვ) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ადგილი;

ზ) ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა  - 5 ადგილი;
თ) ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა - 3 ადგილი;

 

-  თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის მსურველთა (გარე მობილობა) რეგისტრაცია განხორციელდეს 2019 წლის 31 ივლისიდან 21 აგვისტოს 18:00 საათამდე, სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის“ ვებ–გვერდზე ელექტრონულად (www.emis.ge );


-  2019 წლის 22 აგვისტოს 10.00 საათიდან 13 სექტემბრის 17.00 საათამდე განხორციელდეს გარემობილობით ჩასარიცხ სტუდენტთა მიერ თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა :

ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;

ბ) ატესტატის ასლი;

გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი (იმ უსდ-დან, რომლიდანაც გადმოდის);

დ) აკადემიური ცნობა.