შიდა მობილობის/ სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ! 12.08.2016

შიდა მობილობის/ სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ!

შიდა მობილობის / სტატუსის აღდგენის მსურველთა განცხადებების მიღება და რეგისტრაცია განხორციელდება უნივერსიტეტის კანცელარიაში (დ. შმალცელი)  2016 წლის 6 სექტემბრის 17.00 საათამდე, ყოველდღე, გარდა კვირისა;

 
შიდამობილობის თაობაზე განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი;

გ) აკადემიური ცნობა.

მსგავსი სიახლეები