მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 24.01.2022

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის,  მობილობის წესით, სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლისათვის განისაზღვრა ვაკანტური ადგილები: 
სამართლის საბაკალავრო პროგრამა – 10 ვაკანტური ადგილი;
ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ვაკანტური ადგილი;
ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა – 7 ვაკანტური  ადგილი;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ვაკანტური ადგილი;
ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ვაკანტური ადგილი  ;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ვაკანტური ადგილი;
დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 10 ვაკანტური ადგილი;
ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი.
ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა - 7 ვაკანტური ადგილი.

 

მობილობის წესით სწავლის გაგრძელების მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მობილობის ელექტრონულ პორტალზე: https://students.emis.ge/  რეგისტრაციის ვადა განსაზღვრულია 2022 წლის 28 იანვრიდან - 2022 წლის 8 თებერვლის 18:00 საათამდე.  
ელექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში საჭიროა სტუდენტის თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში  გამოცხადება და საჭირო საბუთების წარმოდგენა:
ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;
ბ) ატესტატის ასლი;
გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი (იმ უსდ-დან, რომლიდანაც გადმოდის);
დ) აკადემიური ცნობა;
ე) ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
ვ) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის სათანადოდ დამოწმებული ასლები;
ზ) წვევამდელის სამხედრო - სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
თ) ფოტოსურათი ¾ - ბეჭდური 3 ცალი;
ი) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი; (უცხოელებისათვის);
კ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე ბრძანება (უცხოელებისათვის).


საბუთების მიღება ხორციელდება 2022 წლის 11 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით  10:00 საათიდან 18:00 საათამდე.
 
მობილობის წესებისა და პროცედურების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომერზე: 255 24 24; 254 59 08;  იხ. თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი: http://www.thu.edu.ge/ka ან იხ. განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდი: https://emis.ge/news/2017/

მსგავსი სიახლეები

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 24.10.2020

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა

წარმატებით დასრულდა იურიდიული კვლევის ცენტრისა და თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის  ერთობლივი პროექტი, სალექციო კურსის...

ვრცლად
სილქნეტის წარმომადგენლის შეხვედრა თჰუს სტუდენტებთან 18.06.2018

სილქნეტის წარმომადგენლის შეხვედრა თჰუს სტუდენტებთან

2018 წლის 10 მარტს სს "სილქნეტის" ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ნანა თვალა...

ვრცლად