ცხადდება რიგგარეშე მობილობა 25.07.2022

ცხადდება რიგგარეშე მობილობა

შპს თბილისის ჰუმანიტარულ უნივერსიტში ცხადდება რიგგარეშე მობილობა შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის სტუდენტებისათვის და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ა) სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა – 20 ადგილი.

ბ) ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ადგილი.

გ) ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამა (რუსულენოვანი) – 25  ადგილი.

დ) ფარმაციის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - 10 ადგილი.

ე) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 10 ადგილი.

ვ) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (ინგლისურენოვანი) – 20 ადგილი.

ზ) ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - 5 ადგილი.

 

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდეს  2022 წლის 25 ივლისიდან 3 აგვისტოს 17:00 საათამდე.

რეგისტრაციისთვის საჭიროა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;
ბ) ატესტატის ასლი;
გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი;
დ) აკადემიური ცნობა;
ე) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის სათანადოდ დამოწმებული ასლები;
ვ) წვევამდელის სამხედრო - სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ზ) ფოტოსურათი ¾ - ბეჭდური 2 ცალი;
თ) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი (უცხოელებისათვის);
ი) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე ბრძანება (უცხოელებისათვის).

 

მსგავსი სიახლეები

პროფესორმა ნონა გელიტაშვილმა მოიპოვა DAAD-ის ფონდის კვლევითი გრანტი 19.12.2019

პროფესორმა ნონა გელიტაშვილმა მოიპოვა DAAD-ის ფონდის კვლევითი გრანტი

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანმა, პროფ. ნონა გელიტაშვილმა მოიპოვა გერმანიის აკადემიური...

ვრცლად
საინტერესო შეთავაზება სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს! 05.07.2020

საინტერესო შეთავაზება სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს!

ტალინის უნივერსიტეტი ქართველ სტუდენტებს სთავაზობს ორწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლებას, ინგლისურ ენაზე. აღნიშნულ კურსს სრულად აფინან...

ვრცლად
2021 წლის 19 აპრილს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა ონლაინ ვებინარი, Online პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით 21.04.2021

2021 წლის 19 აპრილს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა ონლაინ ვებინარი, Online პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენებით

2021 წლის 19 აპრილს, ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა ონლაინ ვებინარი, Online პლატფორმა ZOOM-ის გამოყენები...

ვრცლად