მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 18.07.2017

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

 

2017–2018 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის მობილობის წესით სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლისათვის (გარე მობილობისათვის) განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით ვაკანტური ადგილები: 


ა) სამართლის საბაკალავრო პროგრამა – 5 ადგილი; 
ბ) ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (ქართულენოვანი) – 5 ადგილი; 
გ) ევროპეისტიკის საბაკალავრო პროგრამა – 5 ადგილი; 
დ) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (ქართულენოვანი) – 5 ადგილი; 
ე) ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის საბაკალავრო პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ადგილი; 
ვ) დიპლომირებული სტომატოლოგის ერთსაფეხურიანი პროგრამა (რუსულენოვანი) – 5 ადგილი; თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის მსურველთა (გარე მობილობა) რეგისტრაცია განხორციელდება 2017 წლის 25 ივლისიდან 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე, სსიპ „განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის“ ვებ–გვერდზე ელექტრონულად (www.eqe.ge );

 
2017 წლის 25 აგვისტოს 10.00 საათიდან 05 სექტემბრის 17.00  საათამდე განხორციელდეს გარემობილობით ჩასარიცხ სტუდენტთა მიერ თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა :

ა) პირადობის მოწმობის (ან პასპორტის) ასლი;

ბ) ატესტატის ასლი;

გ) ჩარიცხვის ბრძანების ასლი ან ამონაწერი (იმ უსდ-დან, რომლიდანაც გადმოდის);

დ) აკადემიური ცნობა.

ე) უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი (უცხოელებისათვის);

ვ) აბიტურიენტებისათვის/სტუდენტებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის უფლების მინიჭების თაობაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება. (უცხოელებისათვის);დამატებითი ინფორმაცია მობილობის ეტაპებისა და ვადების შესახებ იხილეთ: 

http://eqe.gov.ge/geo/static/39/mobility/rules--procedures  

მსგავსი სიახლეები

საბაზრო შრომითი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ასპექტები 20.01.2023

საბაზრო შრომითი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ასპექტები

საბაზრო შრომითი ურთიერთობების ფსიქოლოგიური ასპექტები. საჯარო ლექცია გაიმართა ჰიბრიდულ რეჟიმში, რომელსაც ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი და სტუდენ...

ვრცლად
შიდა მობილობის/ სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ! 12.08.2016

შიდა მობილობის/ სტატუსის აღდგენის მსურველთა საყურადღებოდ!

შიდა მობილობის / სტატუსის აღდგენის მსურველთა განცხადებების მიღება და რეგისტრაცია განხორციელდება უნივერსიტე...

ვრცლად
შიდა საგრანტო პროექტი: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა 16.04.2021

შიდა საგრანტო პროექტი: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საგრანტო პროექტის „ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა“...

ვრცლად