ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

ნახვა
იურიდიული სამსახურის დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

ნახვა
კანცელარიის დებულება

კანცელარიის დებულება

ნახვა
კვლევებისა და განვითარების ცენტრის დებულება

კვლევებისა და განვითარების ცენტრის დებულება

ნახვა
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

ნახვა
სამედიცინო დახმარების სერვისის დებულება

სამედიცინო დახმარების სერვისის დებულება

ნახვა
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

ნახვა
საფინანსო სამსახურის დებულება

საფინანსო სამსახურის დებულება

ნახვა
სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის დებულება

სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის დებულება

ნახვა
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

ნახვა
ბიბლიოთეკის დებულება

ბიბლიოთეკის დებულება

ნახვა
სერვისების სამსახურის დებულება

სერვისების სამსახურის დებულება

ნახვა