აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო წარმოადგენს თჰუ-ს უმაღლეს მართვის ორგანოს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება 11 წევრით. აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედის უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეა; უნივერსიტეტის ოთხივე ფაკულტეტი წარმოდგენილია თანაბარი რაოდენობის – აკადემიური პერსონალიდან არჩეული 1 წარმომადგენლით; აკადემიური საბჭოს 4 წევრს, რექტორი ნიშნავს აკადემიური პერსონალიდან; აკადემიურ საბჭოში ავტომატურად შედის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროსი და ასევე კვლევებისა და განვითარების ცენტრის უფროსი.

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-9 მუხლის, თჰუ რექტორის 2019 წლის 20 მაისის  N101/02 ბრძანებისა და აკადემიური  საბჭოს საარჩევნო კომისიის 2019 წლის  04 მაისის N1/2019 ოქმის  შესაბამისად, თჰუს აკადემიური საბჭო განსაზღვრულია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) ვალენტინა საყვარელიძე – აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, თჰუ რექტორი;

ბ) ვაკანტური (სამართლის ფაკულტეტი);

გ) ნიკა დუდაშვილი (სამართლის ფაკულტეტი);

დ) ნანა ბიჩენოვი (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ე) მედეა ჭელიძე (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

ვ) რუსუდან ესებუა (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

ზ) ირმა ზაქარაია (ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

თ) ნინო აბაიშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

ი) ნინო ორმოცაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

კ) ნანა ბარნაბიშვილი (ბიბლიოთეკის უფროსი);

ლ) მარინე შავლაყაძე (05.04.2021 წლიდან)

თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2023 წლის 20 მაისი.