აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო წარმოადგენს თჰუ-ს უმაღლეს მართვის ორგანოს, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება 11 წევრით. აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედის უნივერსიტეტის რექტორი, რომელიც აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარეა; უნივერსიტეტის სამივე ფაკულტეტი წარმოდგენილია თანაბარი რაოდენობის – აკადემიური პერსონალიდან არჩეული 1 წარმომადგენლით; აკადემიური საბჭოს 3 წევრს, რექტორი ნიშნავს აკადემიური პერსონალიდან; აკადემიურ საბჭოში ავტომატურად შედის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის უფროსი, ასევე კვლევებისა და განვითარების ცენტრის უფროსი და სტუდენტური თვითმმართველობის მიერ წარმოდგენილი 2 სტუდენტი, რომელთა არჩევაც ხდება სტუდენტების მიერ, პირდაპირი, თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების გზით, ფარული კენჭისყრით. არჩევნების ორგანიზებას უზრუნველყოფს სტუდენტური თვითმმართველობა.
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის დებულების მე-9 მუხლის, თჰუ რექტორის 2019 წლის 20 მაისის N101/02 ბრძანებისა და აკადემიური საბჭოს საარჩევნო კომისიის 2019 წლის 04 მაისის N1/2019 ოქმის შესაბამისად, თჰუს აკადემიური საბჭო განსაზღვრულია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ვალენტინა საყვარელიძე – აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, თჰუ რექტორი;
ბ) ნიკა დუდაშვილი (სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);
გ) ნანა ბიჩენოვი (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
დ) მედეა ჭელიძე (ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);
ე) ლია ჭიღლაშვილით ( სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)-(28.09.2022          წლიდან)
ვ) ნინო აბაიშვილი (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
ზ) ნინო ორმოცაძე (ჯანდაცვის ფაკულტეტი);
თ) ნანა ბარნაბიშვილი (ბიბლიოთეკის უფროსი);
ი) მარინე შავლაყაძე ((კვლევებისა და განვითარების ცენტრის უფროსი) 05.04.2021 წლიდან)
კ) მარიამ ლაზარაშვილი - სტუდენტი;
ლ) თეონა კაპანაძე - სტუდენტი;
თჰუ-ს აკადემიური საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა - 2023 წლის 20 მაისი.