ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

ნახვა
სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ნახვა
შრომითი ხელშეკრულება ადმინისტრაციულ პერსონალთან

შრომითი ხელშეკრულება ადმინისტრაციულ პერსონალთან

ნახვა
შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ პერსონალთან

შრომითი ხელშეკრულება მოწვეულ პერსონალთან

ნახვა
შრომითი ხელშეკრულება აკადემიურ პერსონალთან

შრომითი ხელშეკრულება აკადემიურ პერსონალთან

ნახვა
შრომითი ხელშეკრულება აფილირებულ აკადემიურ პერსონალთან

შრომითი ხელშეკრულება აფილირებულ აკადემიურ პერსონალთან

ნახვა
შეთანხმება აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ

შეთანხმება აკადემიური პერსონალის უნივერსიტეტთან აფილირების შესახებ

ნახვა
შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი და პირობები

ნახვა
აკადემიური პერსონალის წლიური საკონტაქტო, სასწავლო-სამეცნიერო და მეთოდური დატვირთვის რაოდენობრივი შეფასება და ზღვრული ნორმები

აკადემიური პერსონალის წლიური საკონტაქტო, სასწავლო-სამეცნიერო და მეთოდური დატვირთვის რაოდენობრივი შეფასება და ზღვრული ნორმები

ნახვა
განცხადების ფორმა აკადემიურ კონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებით

განცხადების ფორმა აკადემიურ კონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებით

ნახვა
Curriculum Vitae / CV

Curriculum Vitae / CV

ნახვა
სილაბუსის ფორმა

სილაბუსის ფორმა

ნახვა