აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 29.11.2020

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:
 

1. სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან (ქართულენოვან) პროგრამაზე:

ა) ლია მანია - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - სტომატოლოგია);

 

2. სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან (რუსულენოვან) პროგრამაზე:

ა) ლია მანია - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - სტომატოლოგია).

 

3. სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან (ინგლისურენოვან) პროგრამაზე:

ა) მარიამ გოგიბერიძე - ასისტენტის თანამდებობაზე (მიმართულება - სტომატოლოგია).

 

4. ქართული ენის მომზადების 60 კრედიტაიან პროგრამაზე:

ა) ირმა ბარბაქაძე - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა).

 

ვაკანტური დარჩა შემდეგი თანამდებობები:

 

1. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ტურიზმი) ერთი საშტატო ერთეული.

 

2. ბიზნესის ადმინისტრირების (ქართულენოვან) პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება - მათემატიკა) ერთი საშტატო ერთეული.

 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების (რუსულენოვან) პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება - მათემატიკა) ერთი საშტატო ერთეული.

 

4. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (სოციალური მეცნიერების და განვითარების ფსიქოლოგიის მიმართულებით) ერთი საშტატო ერთეული.

 

5. სამართლის საბაკალავრო პროგრამაზე:

ა) პროფესორის თანამდებობაზე (სისხლის სამართლის მიმართულებით) ერთი საშტატო ერთეული;

ბ) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (სისხლის სამართლის მიმართულებით) ერთი საშტატო ერთეული;