2024 წლის 12 ივნისს გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: „პერსონალური მონაცემების დაცვა საჯარო სამსახურში“ 09.06.2024

2024 წლის 12 ივნისს გაიმართება საჯარო ლექცია თემაზე: „პერსონალური მონაცემების დაცვა საჯარო სამსახურში“

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში 2024 წლის 12 ივნისს 12:00 საათზე გაიმართება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტის თამთა კიკოლაშვილის საჯარო ლექცია თემაზე: „პერსონალური მონაცემების დაცვა საჯარო სამსახურში“.

როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა „პეროსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონი, რომელიც შესაბამისობაშია ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგად რეგულაციასთან (GDPR). ახალმა კანონმა ისეთი სიახლეები დანერგა როგორიცაა - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი, ინციდენტის შესახებ შეტყობინების ვალდებულება, მონაცემთა უსაფრთხოების ახალი სტანდარტები, მონაცემთა დაცვაზე ზეგავლენის შეფასება და სხვა. ახალი კანონის იმპლემენტაციის გზაზე არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას როგორც კერძო, ისე - საჯარო სექტორი. საჯარო ლექციაზე მიმოხილულ იქნება ის ძირითადი სიახლეები, რაც შემოგვთავაზა „პეროსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ ახალმა კანონმა და განხილულ იქნება სიახლეების იმპლემენტაციის პროცესი საჯარო სამსახურში.

მსგავსი სიახლეები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 13.06.2017

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური

ვრცლად
ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ 30.09.2019

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ

2019 წლის 2 ოქტომბერს 13:00 საათზე, კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ასოც. პროფესორი იამზე თ...

ვრცლად