შინაგანაწესი

შინაგანაწესი

ნახვა
შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო გაცვლით და  მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისათვის სტუდენტების, აკადემიური,  ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შერჩევის წესი

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო გაცვლით და მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისათვის სტუდენტების, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შერჩევის წესი

ნახვა
ვებ გვერდის ადმინისტრირების-წესი

ვებ გვერდის ადმინისტრირების-წესი

ნახვა
ფინანსური რესურსების მართვისა და ანგარიშვალდებულების წესი

ფინანსური რესურსების მართვისა და ანგარიშვალდებულების წესი

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

ნახვა
ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019

ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019

ნახვა
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ნახვა
აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი

აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი

ნახვა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესი

ნახვა
უცხოელი სტუდენტების, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწევული პერსონალის  მოზიდვის მექანიზმები

უცხოელი სტუდენტების, აკადემიური, სამეცნიერო და მოწევული პერსონალის მოზიდვის მექანიზმები

ნახვა
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის რეესტრის წარმოების წესი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის რეესტრის წარმოების წესი

ნახვა
პასუხისმგებლობის  დელეგირების წესი

პასუხისმგებლობის დელეგირების წესი

ნახვა
საქმისწარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

ნახვა
აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

ნახვა
აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი

აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი

ნახვა
სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები

სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები

ნახვა
 მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

ნახვა
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ნახვა
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

ნახვა
წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

ნახვა
ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი

ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი

ნახვა
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ნახვა
ელექტრონული სწავლების წესი

ელექტრონული სწავლების წესი

ნახვა
სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები

ნახვა
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

ნახვა
აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

ნახვა
პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

ნახვა
 სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები

ნახვა
სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ნახვა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025

ნახვა
სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი

სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი

ნახვა
შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა

შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა

ნახვა
აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ნახვა
ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების წესი

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების წესი

ნახვა
ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი

ნახვა
საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი

საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი

ნახვა
სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

ნახვა
საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

ნახვა
შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

ნახვა