შინაგანაწესი

შინაგანაწესი

ნახვა
შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო გაცვლით და  მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისათვის სტუდენტების, აკადემიური,  ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შერჩევის წესი

შპს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო გაცვლით და მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისათვის სტუდენტების, აკადემიური, ადმინისტრაციული და დამხმარე პერსონალის შერჩევის წესი

ნახვა
საქმისწარმოების წესი

საქმისწარმოების წესი

ნახვა
აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი

ნახვა
აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი

აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი

ნახვა
სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ნახვა
ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019

ბიზნესპროცესების უწყვეტობის გეგმა 2019

ნახვა
სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები

სტრატეგიული განვითარების გეგმისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის მექანიზმები

ნახვა
 მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის მექანიზმები და შეფასების სისტემა

ნახვა
ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა

ნახვა
სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმი

ნახვა
წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმი

ნახვა
ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი

ხანძარსაწინააღმდეგო და სხვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმი

ნახვა
სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი

ნახვა
ელექტრონული სწავლების წესი

ელექტრონული სწავლების წესი

ნახვა
სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები

სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების მექანიზმები

ნახვა
აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავების, განვითარების მეთოდოლოგია და შეფასების მექანიზმი

ნახვა
აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელებისა და დარგობრივი კომისიების საქმიანობა

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმი

ნახვა
პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

პროგრამის შეცვლის-გაუქმების შემთხვევაში სტუდენტის შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესი

ნახვა
 სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, მობილობის, სწავლის პერიოდში მიღებული განათლების აღიარების წესები

ნახვა
სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

სტუდენტთა კონტინგენტის, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დაგეგმვის მეთოდოლოგია

ნახვა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 2019-2025

ნახვა
სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი

სამეცნიერო მივლინების დაფინასების წესი

ნახვა
შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა

შიდა საგრანტო დაფინანსების სისტემა

ნახვა
აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესი

ნახვა
ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების წესი

ადმინისტრაციული პერსონალის შეფასების წესი

ნახვა
ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი

ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალისთვის ტრენინგების დაგეგმვის წესი

ნახვა
საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი

საუნივერსიტეტო საზოგადოების გამოკითხვის ჩატარების წესი და შედეგების ანალიზი

ნახვა
სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

სამაგისტრო პროექტის/ნაშრომის შესრულების ინსტრუქცია

ნახვა
საბაკალავრო  ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესი

ნახვა
შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი

შუალედური და დასკვნითი გამოცდების ჩატარების წესი

ნახვა
აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი

აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის, პლაგიატის პრევენციის, აღმოჩენისა და რეაგირების წესი

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტების გაანგარიშებისა და სტუდენტის სწავლის შედეგების მიღწევის შეფასების წესები

ნახვა
საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა და გარე მექანიზმები

ნახვა